Daugiau mokyklų galės pretenduoti į kokybės krepšelį

Nuo šiol tikslinę valstybės dotaciją mokinių pasiekimams gerinti – kokybės krepšelį – galės gauti daugiau mokyklų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atnaujino kokybės krepšelio skyrimo savivaldybėms bei jų mokykloms sąlygas ir praplėtė potencialių kokybės krepšelio gavėjų skaičių, suteikdama savivaldybėms teisę atrinkti specialią dotaciją gausiančias mokyklas.

Kokybės krepšelio biudžetas šiemet papildomas 12 mln. eurų. Lėšas mokyklos galės naudoti mokinių konsultacijoms, mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai atnaujinti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kitoms priemonėms, kurios padeda gerinti mokinių pasiekimus ir mažinti ugdymo kokybės skirtumus tarp mokyklų ar jose besimokančių mokinių grupių.

„Skiriant kokybės krepšelio lėšas dabar bus dar labiau sustiprintas savivaldybės vaidmuo ir atsakomybė, nes savivaldybėms suteikiama galimybė atrinkti mokyklas, nustatyti joms aktualius stebėsenos rodiklius. Svarbus savivaldybės ir mokyklos bendradarbiavimas, nes jos kartu turės rengti mokyklos, gavusios kokybės krepšelį, veiklos tobulinimo planą. Bus būtina susitarti dėl vizijos, veiklų ir sprendimų“, - sako ministrė Jurgita Šiugždinienė.   

Mokyklos, norinčios gauti kokybės krepšelį, turės atitikti nustatytas sąlygas: mokykloje mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių (ši nuostata netaikoma mokykloms, kuriose ugdoma tautinės mažumos kalba), mokykloje nėra jungtinių 5–8 klasių, mokykla, priimdama mokinius, neorganizuoja atrankos pagal pasiekimus. Kokybės krepšelis taip pat neskiriamas specializuoto ugdymo krypties programas vykdančioms ar savitas pedagogines sistemas įgyvendinančioms mokykloms. Taip pat mokykla neturi būti gavusi kokybės krepšelio anksčiau.

Atrinktos mokyklos parengs ir pasitvirtins dvejų metų mokyklos veiklos tobulinimo planą, suderins su savivaldybe, Nacionaline švietimo agentūra ir gaus kokybės krepšelio lėšas visiems dvejiems metams. Lėšos bus apskaičiuojamos pagal mokykloje besimokančių mokinių skaičių ir pervedamos savivaldybei. Nustatyta, kad vėliau mokyklos galės pasikoreguoti veiklos planus ir, jeigu reikės, galės juos pratęsti iki 6 mėnesių. Nacionalinė švietimo agentūra paskirs konsultantą, kuris patars ir stebės, kaip konkrečioje mokykloje įgyvendinamos numatytos ugdymo kokybės gerinimo priemonės. Mokyklos padaryta pažanga bus vertinama ne anksčiau kaip po metų.

Kokybės krepšelio projektą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra, bendradarbiaudama su savivaldybėmis. Kokybės krepšelis finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Vykdant kokybės krepšelio projektą nuo 2019 m. 180-čiai mokyklų iš viso jau skirta 16 mln. 183 tūkstančiai eurų. Atsiskaitydamos už pirmųjų metų veiklą, mokyklos išskyrė tai, kad kokybės krepšelis labai pagelbėjo mokinių konsultavimui, leido atnaujinti mokyklų aplinką ir priemones, įdarbinti papildomus pagalbos specialistus. Tačiau užklupus pandemijai, dalis numatytų veiklų ir kokybės krepšelio lėšų buvo nukelta į laikotarpį, kai mokiniai sugrįš į klases. Tai mokinių aktyvaus mokymosi už mokyklos ribų veiklos, edukacinės išvykos, stovyklos ir kt., kai būtinas tiesioginis kontaktas su mokiniais. 

smm.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą