Švietimo ir sporto skyrius: kodėl reikia pertvarkyti švietimo įstaigų tinklą?

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarka neišvengiama. Šalyje atliekami įvairūs švietimo tyrimai rodo – Alytaus miesto savivaldybės mokyklų mokiniams tenka daugiausiai mokyklų ploto, mažėja bendras mokinių skaičius, negerėja mokinių mokymosi pasiekimai.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2018 m. Lietuvos savivaldybių indekso tyrime prasčiausiai vertino Alytaus miesto savivaldybės švietimo sritį. Didelę įtaką prastiems jos vertinimo rezultatams turėjo vienam mokiniui tenkantis didžiausias mokyklų plotas tarp šešių didžiųjų šalies savivaldybių. Remiantis Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studija, kurią Alytaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu parengė UAB „FINDEP“, Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos užpildytos 59,77 proc. Šis skaičius aiškiai rodo, kad neracionaliai naudojami Alytaus miesto savivaldybės finansiniai ir materialiniai ištekliai.

Mokinių skaičius Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ženkliai sumažėjo: 2002 m. buvo 13 321 mokinys, o 2018 m. – 6 825 mokiniai (t. y. 51,2 proc. mažiau). Tai lėmė didesnes mokyklų infrastruktūros išlaikymo sąnaudas – Alytaus miesto savivaldybė iš biudžeto švietimui 2017 m. skyrė 23199,3 tūkst. Eur, 2018 m. – 23722,3 tūkst. Eur, 2019 m. 26398,5 tūkst. Eur. Dėl tinkamai nesutvarkyto mokyklų tinklo savivaldybei 2019 m. papildomai iš miesto biudžeto reikėjo skirti 807,6 tūkst. Eur.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo tobulinimo tikslas – gerinti švietimo kokybę ir siekti kokybiškesnio mūsų mokinių išsilavinimo, racionaliai naudojant savivaldybės biudžeto lėšas ir materialųjį turtą.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarka leis sutaupytas lėšas panaudoti švietimo kokybei gerinti: švietimo vadybininkų, mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, ugdymo aplinkai modernizuoti, švietimo pagalbai mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims efektyvinti ir aukštesniems mokymosi rezultatams siekti.

Alytaus miesto savivaldybės planuojama švietimo įstaigų tinklo pertvarka nebus susijusi su šioje srityje dirbančių žmonių darbo vietų mažinimu. Jeigu būtų priimtas sprendimas mažinti švietimo įstaigų pastatų skaičių, darbo vietų skaičius išliks nepakitęs.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta darbo grupė parengs Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos plano projektą. Jame bus pagrindžiama planuojama tinklo pertvarka, nustatomas jos strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindinių rezultatų rodikliai, tinklo pertvarkos vertinimas. Bus rengiami šio plano priedai: Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos planas; Mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir įdarbinimo planas; Mokinių pavėžėjimo užtikrinimo planas. Parengtas pirmiau paminėto plano projektas bus viešai svarstomas, derinamas su įvairiomis interesų grupėmis pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, su švietimo įstaigų bendruomenėmis ir tobulinamas atsižvelgiant į šių bendruomenių ir kitų suinteresuotų institucijų pateiktus siūlymus.

Šis dokumentas bus tvirtinamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą