Visuomenės informavimo etikos komisija įvertino publikaciją

Visuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija) savo iniciatyva įvertino publikaciją „Skundusiųjų lūkesčiai neišsipildė: Dzūkijos TV profesinės etikos NEPAŽEIDĖ“ (dzukijostv.lt, 2019-05-21) (toliau – Publikacija) ir n u s t a t ė:

Publikacijoje buvo pranešama:
„VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ kanalu Dzūkijos TV transliuojamos laidos profesinės etikos nepažeidė – tą konstatavo skundus tyrusi Visuomenės informavimo etikos asociacija.
Skundai į įvairias institucijas buvo teikiami dėl visuomeninių tyrimų laidos „Demaskuoti“ turinio.
Nors skundų teikėjai tikėjosi, kad už minėtos laidos turinį televizijai bus skirtos sankcijos, tačiau lūkesčiai neišsipildė.
„Informuojame, jog Visuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija) 2019-05-08 posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl galimo VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai ir nusprendė nepriskirti VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai. Komisija taip pat nusprendė kreiptis į VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ viešu kreipimusi, kuris artimiausiu metu bus paskelbtas Komisijos interneto svetainėje“, - rašo Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.“.

Komisija k o n s t a t u o j a:
Pagal Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) 64 straipsnio 1 punktą tokia viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veikla, kai pažeidžiamos Kodekso nuostatos, yra pagrindas Komisijos nustatyta tvarka priskirti jį profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų kategorijai. Pagal Komisijos Darbo reglamento 47 punktą, jeigu per vienerius metus, pradedant skaičiuoti nuo pirmojo visuomenės informavimo priemonėje paskelbto kūrinio pripažinimo pažeidus Kodekso nuostatas, ta pati visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas pripažįstamas Komisijos pažeidusiu visuomenės informavimo etiką ne mažiau kaip 5 kartus, Komisija, remdamasi Kodekso jai suteikta teise, svarsto klausimą dėl rengėjo ir (ar) skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
Komisija 7 kartus per vienerius metus pripažino, jog VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ transliuojamoje televizijos programoje „Dzūkijos TV“ buvo pažeistos visuomenės informavimo etikos nuostatos, todėl 2019 m. gegužės 8 d. posėdyje, dalyvaujant VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ atstovams, svarstė klausimą dėl galimo VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai, tačiau nusprendė šios sankcijos netaikyti.
Publikacijos antraštėje buvo paskleista tikrovės neatitinkanti ir informacijos vartotojus klaidinanti informacija, jog televizijos programoje „Dzūkijos TV“ nebuvo pažeistos visuomenės informavimo etikos nuostatos, todėl darytina išvada, jog Publikacijoje buvo pažeistas Kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr.71-1706; 2006, Nr.82-3254; TAR, 2014, Nr. 2014-18935) 461 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais, 6 dalimi, Komisija n u s p r e n d ž i a:
1. Pripažinti, jog publikacijoje „Skundusiųjų lūkesčiai neišsipildė: Dzūkijos TV profesinės etikos NEPAŽEIDĖ“ (dzukijostv.lt, 2019-05-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.
2. Įpareigoti VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ paskelbti šį sprendimą portale dzukijostv.lt.

Šis sprendimas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

PIRMININKĖ VAIVA ŽUKIENĖ

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą