Šiukšlių kainos sumažinimas: įpareigojimai ir svėrimas

Nuo vi­dur­va­sa­rio aly­tiš­kiams įsi­ga­lio­jęs ge­ro­kai di­des­nis mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tas šiukš­lių mo­kes­tis kai ku­riems ta­ry­bos na­riams iki šiol yra di­de­lis gal­vos skaus­mas. Mies­to me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus po­tvar­kiu su­da­ry­ta dėl rin­klia­vos už at­lie­kų su­rin­ki­mą nau­jų nuo­sta­tų pa­ren­gi­mo dar­bo gru­pė, ku­rio­je dir­ba sie­kian­tys šiukš­lių mo­kes­tį su­ma­žin­ti ta­ry­bos na­riai, dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų at­sto­vai, jau tei­kia pa­siū­ly­mus, kaip šis mo­kes­tis aly­tiš­kiams ga­lė­tų bū­ti ap­kar­py­tas.

Re­gis, at­lie­kų su­rin­ki­me iš aly­tiš­kių jau už­čiuop­ta gys­la, ku­rią už­spau­dus šiukš­lių mo­kes­tis ga­lė­tų su­ma­žė­ti aly­tiš­kiams, svar­bu, ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai no­rės im­tis veiks­mų dėl šio mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo ir surinkimo tvar­kos pa­kei­ti­mo.

At­lie­kos tu­ri bū­ti sve­ria­mos kiek­vie­no pa­kė­li­mo me­tu

Aly­taus mies­to me­ro V.Gri­ga­ra­vi­čiaus po­tvar­kiu spa­lį su­da­ry­tos nau­jų rin­klia­vos už at­lie­kų su­rin­ki­mą nuo­sta­tų pa­ren­gi­mo dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas, ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ at­sto­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius jau pir­ma­ja­me šios gru­pės po­sė­dy­je pa­reiš­kė, kad įver­ti­nus tei­si­nę pu­sę tu­rė­tų bū­ti per­žiū­ri­ma su­tar­tis su at­lie­kų ve­žė­ju, – jis at­lie­kas tu­rė­tų sver­ti kiek­vie­no pa­kė­li­mo me­tu.

Ant­raip, kai šiukš­lės yra sve­ria­mos tik at­vež­tos į są­var­ty­ną, ku­rį eks­plo­a­tuo­ja Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC), jų kie­kius kon­tro­liuo­ja tik šis cen­tras. Kai at­lie­kų kie­kius fik­suo­ja tik ARATC, dar­bo gru­pės na­riams ky­la įta­ri­mų, ar re­gist­ruo­ja­mi iš sa­vi­val­dy­bių at­vyks­tan­tys at­lie­kų ve­žė­jai, ar aly­tiš­kiams ne­pri­pliu­suo­ja­ma at­lie­kų iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių.

Tad, kaip pa­ste­bi gru­pės at­sto­vai, at­si­ran­da vi­sos prie­lai­dos juos fik­suo­ti cen­trui pa­lan­kia kryp­ti­mi, nes nuo at­vež­tų at­lie­kų kie­kio į są­var­ty­ną pri­klau­so ir aly­tiš­kių mo­ka­mi mo­kes­čiai už šiukš­les.

Me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­tos gru­pės at­sto­vai, lan­kę­si Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, įsi­ti­ki­no, kad at­lie­kų svė­ri­mas nau­din­gas gy­ven­to­jams, tad ši sa­vi­val­dy­bė, kon­kur­so bū­du pa­rin­ku­si at­lie­kų ve­žė­jus, šiuos įpa­rei­go­jo at­lie­kas sver­ti kiek­vie­na­me marš­ru­te ar­ba kiek­vie­no pa­kė­li­mo me­tu. Be­je, to­kią in­for­ma­ci­ją pas­ta­ruo­ju me­tu ofi­cia­liai iš­pla­ti­no ir pa­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Tei­gia­ma, kad to­kiu bū­du sve­riant at­lie­kas di­džia­jai gy­ven­to­jų da­liai, pir­miau­sia dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams, rin­klia­va už at­lie­kas tu­rė­tų su­ma­žė­ti 20–30 proc.

Aly­tiš­kiams nuo lie­pos ši rin­klia­va, dar­bo gru­pės at­sto­vų skai­čia­vi­mu, pa­di­dė­jo 22–85 proc.

Šios gru­pės dar­be da­ly­vau­jan­tis Pul­ko g. 34 vei­kian­čios dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos „Šerkš­nas“ pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Kaz­laus­kas jos po­sė­dy­je pa­reiš­kė, kad at­lie­kų svė­ri­mo kiek­vie­no pa­kė­li­mo me­tu duo­me­nys tu­rė­tų pa­tek­ti į sa­vi­val­dy­bės ser­ve­ry­je esan­čią duo­me­nų ba­zę, o ne į to­kią ba­zę ARATC kaip yra da­bar.

„Įsi­ti­ki­nęs, kad da­bar­ti­niu bū­du sve­riant at­lie­kas aly­tiš­kiai ne­ma­žai mo­ka „už orą“, o sa­vi­val­dy­bė vi­siš­kai ne­kon­tro­liuo­ja šios si­tu­a­ci­jos, ji pa­si­ti­ki ARATC pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja“, – sa­ko V. Kaz­laus­kas.

Dar­bo gru­pės po­sė­dy­je da­ly­va­vęs jos na­rys mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas pa­ti­ki­no, kad su sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų spe­cia­lis­tais jau bu­vo kal­bė­ta dėl spe­ci­fi­ka­ci­jų prie su­tar­ties su at­lie­kų ve­žė­jais kei­ti­mo, pa­ža­dė­ta dar nag­ri­nė­ti at­lie­kų svė­ri­mo klau­si­mo tei­si­nę pu­sę. V.Jast­rems­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad ve­žė­jui sve­riant at­lie­kas pa­kė­li­mo me­tu pa­slau­ga ga­li brang­ti.

S. Le­o­na­vi­čiaus tei­gi­mu, kiek kai­nuo­ja to­kia pa­slau­ga, ga­li­ma pa­si­do­mė­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, jei­gu jau da­bar prog­no­zuo­ja­mas aki­vaiz­dus šiukš­lių mo­kes­čio su­ma­žė­ji­mas: „Ten su­skai­čiuo­ta, jog šiukš­lių mo­kes­čio pa­sto­vio­ji da­lis ar­ba bū­ti­no­sios są­nau­dos su­da­ro 44 proc., o kin­ta­mo­ji da­lis ar­ba są­nau­dos, pri­klau­san­čios nuo at­lie­kų kie­kio, – 56 proc. Va­di­na­si, at­lie­kų svė­ri­mas tu­ri di­de­lę įta­ką gy­ven­to­jų mo­ka­mam at­lie­kų mo­kes­čiui.“

Pa­reiš­ki­mas su įpa­rei­go­ji­mais

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nau­jų rin­klia­vos už at­lie­kų su­rin­ki­mą nuo­sta­tų pa­ren­gi­mo dar­bo gru­pės pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ at­sto­vas Va­lius Mi­ce­vi­čius per­skai­tė pa­reiš­ki­mą su kon­kre­čiais įpa­rei­go­ji­mais mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams.

Ja­me nu­ro­dy­ta, kad šiuo me­tu mies­te nė­ra ga­li­my­bės vyk­dy­ti su­ren­ka­mų miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ir rū­šiuo­tų ar­ba pa­kuo­čių kie­kių kon­tro­lės. Kad gy­ven­to­jams šiukš­lių mo­kes­tis bū­tų skai­čiuo­ja­mas tei­sin­gai ir ga­lė­tų bū­ti ma­ži­na­mas, pa­siū­ly­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją įpa­rei­go­ti per­im­ti at­lie­kų tvar­ky­mo kon­tro­lę ir ad­mi­nist­ra­vi­mą.

„Mo­kes­čio už at­lie­kas ad­mi­nist­ra­vi­mą, ve­žė­jo ir ope­ra­to­riaus ad­mi­nist­ra­vi­mą, at­lie­kų kie­kio kon­tro­lę tu­ri vyk­dy­ti sa­vi­val­dy­bės pa­skir­ta įmo­nė. Iki šių me­tų pa­bai­gos tu­ri bū­ti su­si­tar­ta su at­lie­kų ve­žė­ju dėl su­tar­ties pa­pil­dy­mo rei­ka­la­vi­mu sver­ti at­lie­kas pa­kė­li­mo me­tu, o tai leis fik­suo­ti su­ren­ka­mą at­lie­kų kie­kį. Duo­me­nys apie šiuos kie­kius tu­ri bū­ti per­duo­da­mi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­to­riui“, – tvir­ti­na­ma V.Mi­ce­vi­čiaus pa­reiš­ki­me mies­to ta­ry­bai.

Kol mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­nag­ri­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įvar­dy­tą tei­si­nę su­tar­ties su at­lie­kų ve­žė­ju pu­sę sie­kiant sver­ti at­lie­kas jų pa­kė­li­mo me­tu, jau da­bar su­pran­ta­ma, jog iš at­lie­kų ve­žė­jo – Vil­niu­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Eko­no­vus“ – tek­tų mies­tui pirk­ti pa­pil­do­mą pa­slau­gą – at­lie­kų svė­ri­mo me­cha­niz­mų įren­gi­mą au­to­mo­bi­liuo­se, nes to­kios są­ly­gos ne­bu­vo nu­ma­ty­ta pa­ren­kant šiukš­lių ve­žė­ją mies­te.

Tu­rė­da­mas mies­to sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­vi­mo funk­ci­ją, kon­kur­są at­lie­kų ve­žė­jui pa­rink­ti Aly­taus mies­te prieš dve­jus me­tus vyk­dė ARATC. To­kiu pat bū­du kon­kur­sai bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi ir anks­čiau at­lie­kų ve­žė­jo pa­slau­gos pir­ki­mo do­ku­men­tus pa­ren­giant ARATC ir juos su­de­ri­nant su sa­vi­val­dy­be.

ARATC di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas tvir­ti­no, kad tarp sep­ty­nių šį cen­trą įstei­gu­sių Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių kon­kur­sus at­lie­kų ve­žė­jams skel­bia tik Aly­taus ra­jo­no ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės, ta­čiau iš vi­sų sa­vi­val­dy­bių at­ve­ža­mos at­lie­kos sve­ria­mos tik są­var­ty­ne, nes pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se ne­nu­ma­ty­tos są­ly­gos jas sver­ti pa­kė­li­mo me­tu.

Cen­tro di­rek­to­rius sa­kė, kad yra met­ro­lo­giš­kai su­dė­tin­ga svars­tyk­lių at­lie­kų ve­ži­mo au­to­mo­bi­liuo­se pa­tik­ra, tad ir to­kiu bū­du sve­riant at­lie­kas ga­li­mi ne­ma­ži ne­tiks­lu­mai.

„Rei­pas kal­ba kaip jam nau­din­ga, – apie ne­tiks­lu­mus, o kai gy­ven­to­jai da­bar mo­ka „už orą“, tai vis­kas ge­rai? Ne­ma­nau, kad svars­tyk­lės at­lie­kų ve­ži­mo ma­ši­no­se daug kai­nuo­ja, pa­ga­liau šiuos kaš­tus ga­lė­tų pa­deng­ti ARATC iš savo pelno ar sa­vi­val­dy­bė, jei no­ri­ma, kad bū­tų re­a­li­zuo­tas dvi­na­rės at­lie­kų kai­nos prin­ci­pas, kai kin­ta­mo­ji da­lis yra tik­rai kin­ta­mo­ji, o ne pa­sto­vio­ji kaip yra da­bar, ir jei sie­kia­ma su­ma­žin­ti šiukš­lių mo­kes­tį gy­ven­to­jams. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­sa­ky­mas, kad pa­slau­gos kai­na ga­li aug­ti ėmus sver­ti at­lie­kas pa­kė­li­mo me­tu, nie­kuo ne­pa­grįs­ta. Pa­slau­ga ga­li ir pig­ti. Be to, šiuo me­tu esan­ti at­lie­kų su­rin­ki­mo sis­te­ma ne­ska­ti­na rū­šiuo­ti, nė­ra iš­spręs­tas bio­lo­giš­kai skai­džių, pa­vyz­džiui, mais­to at­lie­kų, su­rin­ki­mas, jos me­ta­mos į ben­drus kon­tei­ne­rius ir taip dirb­ti­nai pa­di­di­na­mas miš­rių at­lie­kų kie­kis“, – min­ti­mis da­li­jo­si „Šerkš­no“ dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kas V.Kaz­laus­kas.

Nau­jiems rin­klia­vos už at­lie­kų su­rin­ki­mą nuo­sta­tams pa­reng­ti dar­bo gru­pės na­riai ma­no, kad iki šiol ne­pa­ša­lin­ta prieš pen­ke­rius me­tus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos kon­sta­tuo­ta pa­dė­tis ARATC, kai dėl šios rin­klia­vos ne­iš­sa­mu­mo, kon­tro­lės sto­kos cen­tre su­da­ro­mos prie­lai­dos ko­rup­ci­jai. Taip pat Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas yra kon­sta­ta­vęs, kad ne­nu­ma­tant ga­li­my­bės at­lie­kų tu­rė­to­jams vie­ti­nę rin­klia­vą mo­kė­ti pa­gal fak­ti­nį jų kie­kį prieš­ta­rau­ja Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mui.

Per­im­tas ad­mi­nist­ra­vi­mas sie­ja­mas su kon­tro­le

Šiuo me­tu vi­sų sep­ty­nių Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­lie­kų mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­vi­mą, taip pat jų su­rin­ki­mo kon­tro­lę vyk­do ARATC. Dar­bo gru­pės at­sto­vai ma­no, kad šią funk­ci­ją tu­ri per­im­ti sa­vi­val­dy­bė dėl tos pa­čios prie­žas­ties – sie­kio su­ma­žin­ti šiukš­lių mo­kes­tį.

Pa­vyz­džiui, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė tam yra įkū­ru­si nau­ją įmo­nę „Vil­niaus at­lie­kų sis­te­mos ad­mi­nist­ra­to­rius“. V.Mi­ce­vi­čius tai siū­lo pa­ves­ti vyk­dy­ti vie­nai iš sa­vi­val­dy­bės įmo­nių, to­kiu bū­du būtų vyk­do­ma tiks­les­nė nei da­bar at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tro­lė.

Dar­bo gru­pės iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos gau­ta in­for­ma­ci­ja apie ARATC veik­los kai ku­riuos ro­dik­lius nu­tei­kia bū­ti­noms per­tvar­koms šio­je sis­te­mo­je. „Per pas­ta­ruo­sius sep­ty­ne­rius me­tus cen­tre dar­buo­to­jų pa­di­dė­jo vos ne dvi­gu­bai, iš­au­go ir jų at­ly­gi­ni­mai, o su­ren­ka­mų at­lie­kų iš vi­sų sub­jek­tų su­ma­žė­jo. To­kia sis­te­ma ga­li iš­si­lai­ky­ti tik di­di­nant šiukš­lių mo­kes­tį. Ne­gi tai ne­aiš­ku mies­to ta­ry­bos dau­gu­mai, nu­spren­du­siai pa­di­din­ti at­lie­kų mo­kes­tį?“ – sa­ko V.Mi­ce­vi­čius.

Dar­bo gru­pė nau­jų rin­klia­vos už at­lie­kų su­rin­ki­mą nuo­sta­tų pro­jektą, lei­sian­tį su­ma­žin­ti šiukš­lių mo­kes­tį, svarstyti mies­to ta­ry­bai tu­ri pa­teik­ti ne vė­liau kaip gruo­dį.

 

Alytaus naujienų inf.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą