Paskirta 2018 – 2019 metų brandos egzaminų Alytaus miesto savivaldybės bazinė mokykla


Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas 2018-09-14 įsakymu Nr. VVŠ-117 paskyrė Alytaus šv. Benedikto gimnaziją (Topolių 19A, Alytus) 2018-2019 metų savivaldybės bazine mokykla.

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternai (asmenys, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai), pageidaujantis 2019 m. laikyti brandos egzaminus, nuo rugsėjo 15 d. iki rugsėjo 24 d. galės teikti prašymus savivaldybės bazinės mokyklos vadovui (Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorei Loretai Šernienei). Pasirinktus brandos egzaminus jie laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai gali prašymus pateikti Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Pateikdami prašymą eksternai privalo pateikti:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje arba vairuotojo pažymėjimą);
vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje);
užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką (14,48 Eur) už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą