Premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkursas

Iki 2017 m. lapkričio 17 d. priimamos paraiškos dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurse.
Konkurso tikslas – skatinti kūrybingą ar gabų 14–29 metų jaunimą siekti mokslo laimėjimų, dalyvauti savanoriškoje ar visuomeninėje veikloje, skatinti įvairių sričių kūrybingumą.
Konkurse dalyvauti gali:
14–29 metų gabus jaunas žmogus – labai gerai besimokantis jaunas žmogus, rašantis tiriamuosius mokslo darbus, garsinantis Alytaus miestą respublikos ar Lietuvą – tarptautiniu lygiu.
14–29 metų aktyvus jaunas žmogus – jaunas žmogus, aktyviai savanoriaujantis ar dalyvaujantis visuomeninėje veikloje Alytaus mieste.
14–29 metų kūrybingas jaunas žmogus – asmuo, turintis kūrybinių gebėjimų ir laimėjimų, garsinantis Alytaus miestą šalyje ar užsienyje.
Iš viso skiriamos 9 premijos:
Už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu skiriamos 3 premijos – 800, 700 ir 500 Eur.
Už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą skiriamos 3 premijos – 800, 700 ir 500 Eur.
Už kūrybiškumą skiriamos 3 premijos – 800, 700 ir 500 Eur.
Premija yra vienkartinė, skiriama kalendorinių metų IV ketvirtį. Paraišką už jauną žmogų (iki 18 metų) pildo tėvai ar įtėviai, globėjai. Kandidatuojantis į premiją jaunas žmogus (18–29 m.) paraišką pildo pats.
Dokumentai pateikiami raštu Rotušės a. 4, 62504 Alytus (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniais ryšiais). Elektroniniais ryšiais atsiųsti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
Pateikiami šie dokumentai:
motyvuota paraiška;
ne mažiau kaip 1 argumentuota rekomendacija;
mokslinius, kūrybinius ir kitokius laimėjimus ar veiklą liudijančių dokumentų kopijos, vaizdinė medžiaga;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 315) 55 112, el. p. dalia.kavolyniene@alytus.lt
Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatai, paraiškos forma (pridedami).

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą