Tėvams už vaikų veiklą pailgintos dienos grupėse papildomai mokėti neteks

Ketvirtadienį Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Pailgintos dienos grupių paslaugų teikimo Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą ir nustatė  savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų vienam mokiniui, už teikiamą priežiūrą ir neformalųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse, mokymo lėšų krepšelio dydį 2021 metams vienam mokiniui – 479 Eur. Po ilgų diskusijų Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetuose iš sprendimo projekto buvo išbrauktas papildomas mėnesinis 15 Еur mokestis tėvams už vaikų priežiūrą minėtose grupėse.
 
Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Vytuolio Valūno, apraše numatyta, kad pailgintos dienos grupės bus  komplektuojamos einamiesiems mokslo metams iš mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ir pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.  Tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, norintys, kad jų vaikas lankytų pailgintos dienos grupę, turės pateikti raštišką prašymą mokyklos direktoriui. Gavęs tėvų prašymus, mokyklos direktorius parengs įsakymą dėl mokinių priėmimo į pailgintos dienos grupes.
 
Minimalus mokinių skaičius tokioje grupėje – 12, specialiojoje (lavinamojoje) klasėje – 6, maksimalus mokinių skaičius neturės viršyti 24.
 
Jeigu per mokslo metus mokinių grupėje sumažės daugiau nei nustatytas minimalus mokinių skaičius, sprendimą dėl grupės veiklos tęstinumo, perkomplektavimo ar iškomplektavimo priims Alytaus miesto savivaldybės taryba.
 
Alytaus miesto mokyklos iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. turės pateikti Alytaus mieto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui informaciją apie grupių komplektavimą ir mokinių skaičių jose, grupių veiklos trukmę per dieną.
Veikla pailgintos dienos grupėse bus organizuojama pagal grupių auklėtojų parengtus ir mokyklų direktorių patvirtintus veiklos planus. Ji turės trukti ne trumpiau kaip 2 valandas ir ne ilgiau kaip 4 valandas, pasibaigus formaliojo švietimo pamokoms.
 
Priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokiniams pailgintos dienos grupės paslauga galės būti teikiama iki 6 valandų per dieną. Mokinių lankomumas bus fiksuojamas elektroniniame dienyne. Jei mokykloje bus įdiegta elektroninė mokinių lankomumo apskaitos sistema, pailgintos dienos grupės mokinių lankomumas bus kontroliuojamas šia sistema.
 
2020 m. spalio pabaigos duomenimis, trylikoje Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų veikusiose šešiasdešimt septyniose pailgintos dienos grupėse buvo ugdomi 1 634 mokiniai, besimokantys bendrojo ugdymo mokyklose pagal vieną iš programų – priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Šiose bendrojo ugdymo mokyklose, 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, iš viso mokėsi 4 828 priešmokyklinukai, 1–4 ir 5–8 klasių mokiniai, iš kurių apie 34 % lankė pailgintos dienos grupes.
Alytaus miesto savivaldybės priimtas sprendimas dėl pailgintos dienos grupių paslaugų teikimo Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įsigalios 2021 m. rugsėjo 1 d.
 
Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą