Baigtas įgyvendinti projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“

Alytaus rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą Nr. 10.1.3 ESFA R 920 11 0005 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas – padidinti gyventojų pasitenkinimą Alytaus rajono savivaldybės administracijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis kultūros paslaugomis bei asmenų aptarnavimu.

2017 m. buvo atliktas Alytaus rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vertinimo tyrimas, kuris parodė, kad silpniausios viešųjų paslaugų teikimo sritys yra verslo bei kultūros. Taip pat išryškėjo ir techniniai paslaugų teikimo trūkumai – nusidėvėję ir pasenę telefonijos tinklai, dėl ko neretai klientas buvo priverstas skambinti kelis kartus, ieškoti informacijos, reikiamų specialistų. Be to, kokybiškai suteikti paslaugas bei tinkamai aptarnauti interesantus Kultūros centro darbuotojai neturėjo galimybių ir dėl to, kad prieš pradedant įgyvendinti projektą Kultūros centras neturėjo paslaugų teikimui pritaikytų patalpų, paslaugos buvo organizuojamos decentralizuotai, informacija buvo nesusisteminta, todėl dažnai paslaugų gavėjų nepasiekdavo.

Šiuo metu Alytaus rajono kultūros centras su 11 skyrių seniūnijose teikia informaciją apie amatininkų, rajone veikiančių verslininkų, ūkininkų teikiamas paslaugas bei produktus, bendruomenių vykdomas veiklas, kultūros renginių organizavimą. Be to, teikiamos paslaugos ir verslo sektoriui: įvairios konsultacijos verslo klausimais, produkcijos sertifikavimo, mugių organizavimo, leidimų išdavimo ir kt.

Siekiant pagerinti Kultūros centro teikiamų paslaugų kokybę, centralizuoti paslaugos teikiamą ir susisteminti informaciją, Kultūros centro skyriuose projekto įgyvendinimo metu buvo atnaujintas telefonijos tinklas, įkurta klientų aptarnavimo vieta Alytaus rajono kultūros centro patalpose, kuriose paslaugos klientams suteikiamos vienoje vietoje. Siekiant įtvirtinti kultūros paslaugas Alytaus rajone teikiančių įstaigų įsipareigojimus, klientų aptarnavimo principus, paslaugų kokybės standartus ir užtikrinti gyventojų lūkesčius atitinkančią kultūros paslaugų kokybę bei tinkamą aptarnavimą, buvo parengta Piliečių chartija, įdiegti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartai. Bendras ir visoms vienodai taikomas vadybos pagrindas leido užtikrinti efektyvesnį procesų planavimą, valdymo organizavimą bei kontrolės vykdymą. Įdiegti kokybės vadybos ir aptarnavimo standartai padėjo konkrečiai apibrėžti teikiamų paslaugų spektrą, nustatyti privalomus žingsnius, įvardyti atsakingus asmenis ir siektinus rezultatus. Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo parengta veiklos organizavimo procesų ataskaita su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateikti pasiūlymai dėl pakeitimų, atlikta paslaugų ir asmenų aptarnavimo procedūrų (procesų) optimizavimo galimybių analizė ir pateiktos rekomendacijos, parengtas koreguojamų procesų aprašas ir įdiegtų procesų ataskaita. Mokymų ir gerosios patirties vizitų pagalba sustiprintos teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingos darbuotojų kompetencijos. Dėl projekto metu įgyvendintų veiklų Alytaus rajono gyventojai gaus kokybiškesnes, jų poreikius atitinkančias kultūros paslaugas.

Projektas buvo finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Europos socialinio fondo ir Alytaus rajono savivaldybės lėšomis.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą